Biosys Facebook Pixel

Czy ewidencja czasu pracy musi być podpisana przez pracownika?

Odpowiadamy

Piątek, 25 sierpnia 2023

Czy ewidencja czasu pracy musi być podpisana przez pracownika?

Niezależnie od tego, czy jesteś menedżerem HR, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z zarządzaniem zespołem, ten artykuł pomoże Ci zrozumieć i poprawnie zastosować praktyki ewidencji czasu pracy, także w lista obecności czy jest obowiązkowa.

Czy ewidencja czasu pracy musi być podpisana przez pracownika?

Zarządzanie czasem pracy lub inaczej ewidencja czasu pracy pracowników to jedno z kluczowych zadań każdego pracodawcy. Czy prowadzisz tę ewidencję w sposób prawidłowy i efektywny? Czy jesteś pewien, że praktyka Twojej firmy jest w pełni zgodna z prawem pracy? Czy ewidencja czasu pracy musi być podpisana przez pracownika? W tym artykule pod lupę bierzemy ewidencję czasu pracy, omawiamy jej podstawowe zasady, wskazujemy konsekwencje jej zaniedbania i wyjaśniamy, jak jej prowadzenie może wpłynąć na sukces Twojej firmy.

Co zawiera ewidencja czasu pracy pracownika?

Ewidencja czasu pracy pracowników jest dokumentem, zawierającym informacje dotyczące wykonywanych godzin pracy. Zgodnie z paragrafem 6 pkt 1, obejmuje ona liczbę przepracowanych godzin wraz z godzinami rozpoczęcia i zakończenia pracy, a także godziny pracy nocnej i nadliczbowe. Ewidencja zawiera informacje o dniach wolnych od pracy, wskazując podstawę dla ich przyznania, a także szczegółowe dane na temat dyżurów, takie jak liczba godzin, godziny rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, a także miejsce jego pełnienia.

Dodatkowo uwzględnia również rodzaje i wymiary zwolnień od pracy, jak również innych usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności. W przypadku pracowników młodocianych ewidencja musi również uwzględniać czas pracy spędzony na wykonywaniu zadań, które są normalnie zakazane dla osób młodocianych, ale które są dozwolone w celu zdobycia doświadczenia zawodowego. Wszystkie te elementy stanowią istotne narzędzie zarządzania czasem pracy i pomagają w utrzymaniu zgodności z przepisami prawa pracy.

Ewidencja czasu pracy zdalnej? Teraz to możliwe!

Dość nowoczesnym rozwiązaniem jest zdalna ewidencja czasu pracy potrzebna w kontekście pracy wykonywanej z domu bądź częściowej. Ewidencja czasu pracy zdalnej jest możliwa dzięki wielu programom. Jednym z nich jest Etatomierz. To system, który oferuje nowoczesne rozwiązania dla użytkowników pracujących poza biurem. Ten produkt umożliwia śledzenie czasu pracy, niezależnie od miejsca, co jest szczególnie korzystne dla osób pracujących z domu. Rozszerzenie systemu, znane jako Platforma WEB-Pracownik, jest intuicyjnym i funkcjonalnym narzędziem, które całkowicie zmienia perspektywę na rejestrowanie obecności w pracy. Jest to nowoczesna alternatywa dla tradycyjnych metod śledzenia czasu pracy, umożliwiająca pracownikom łatwe i wygodne rejestrowanie swojego czasu pracy bezpośrednio z domu. Uniemożliwia również fałszowanie ewidencji czasu pracy przez pracownika.

Jakie symbole znajdują się na ewidencji czasu pracy pracownika?

W ewidencji czasu pracy stosuje się różne symbole, które umożliwiają szybkie i jednoznaczne zrozumienie stanu pracownika. Należą do nich między innymi "Ch", oznaczające chorobę, związane z wynagrodzeniem chorobowym, które może płacić pracodawca lub ZUS; "Op", które oznacza opiekę nad dzieckiem do lat 14 lub innym członkiem rodziny; "Uw" dla urlopu wypoczynkowego, zazwyczaj 20 lub 26 dni w zależności od stażu pracy; "Uż" dla urlopu na żądanie, "Um" dla urlopu macierzyńskiego; "Urodz" dla urlopu rodzicielskiego; "Uojc" dla urlopu ojcowskiego; "Uwych" dla urlopu wychowawczego; "Uok" dla urlopu okolicznościowego, który jest przyznawany na okoliczność ślubu lub pogrzebu członków rodziny. Te symbole są kluczowe dla utrzymania przejrzystości i dokładności ewidencji czasu pracy.

Kto musi prowadzić ewidencję czasu pracy?

Rejestracja czasu pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy, niezależnie od skali zatrudnienia. Ewidencja czasu pracy czy jest obowiązkowa? Tak, nawet w przypadku zatrudniania tylko jednej osoby. Konieczność prowadzenia takiej ewidencji obejmuje wszystkich zatrudnionych, niezależnie od formy prawnej zatrudnienia – czy jest to umowa o pracę, o dzieło czy inna forma zatrudnienia. Odpowiednia ewidencja czasu pracy jest niezbędna do rzetelnego zarządzania zasobami ludzkimi i zapewnienia zgodności z przepisami prawa pracy.

Ewidencja czasu pracy a lista obecności. Różnice

Ewidencja czasu pracy a lista obecności – to dwa narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi, które choć zbieżne pod pewnymi względami, służą różnym celom i zawierają odmienne elementy. Lista obecności skupia się na potwierdzeniu fizycznej obecności pracownika w określonym miejscu i czasie. Czy lista obecności jest obowiązkowa? Tak, a typowe elementy takiej listy obejmują imię i nazwisko pracownika, dane przełożonego, podpis pracownika i osoby potwierdzającej przybycie, a także zakres czasowy listy i godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

Z kolei ewidencja czasu pracy jest bardziej kompleksowym narzędziem, które służy do dokładnej rejestracji czasu pracy. Obejmuje nie tylko godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, ale także liczbę przepracowanych godzin, godzin nadliczbowych, godzin nocnych, a także rodzaj i wymiar zwolnienia od pracy. Dni wolne są tu szczegółowo oznaczone, podobnie jak rodzaj i wymiar usprawiedliwionych nieobecności oraz wymiar nieusprawiedliwionych nieobecności. Taka ewidencja jest niezbędna dla dokładnej kontroli czasu pracy, naliczania wynagrodzeń, a także zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.

Ewidencja czasu pracy a lista obecności to dwa różne narzędzia, których nie należy uznawać za jeden i ten sam dokument. Lista obecności a ewidencja czasu pracy uzupełniają się nawzajem, tworząc jedne z ważniejszych dokumentów kadrowych w firmie.

Fałszowanie ewidencji czasu pracy przez pracownika i pracodawcę. Konsekwencje

Nieprowadzenie lub nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy może narażać pracodawcę na surowe konsekwencje prawne. Wszelkie nieprawidłowości, takie jak braki techniczne czy pominięcie zapisów dotyczących urlopów, mogą skutkować interwencją inspektora pracy i zobowiązaniem do naprawienia błędów. Zgodnie z art. 281 Kodeksu pracy, naruszenie przepisów o czasie pracy, w tym nieprowadzenie ewidencji, jest uważane za wykroczenie przeciwko prawom pracownika. W ramach postępowania mandatowego inspektor pracy ma prawo nałożyć karę grzywny do 2 000 zł. W przypadku poważniejszych naruszeń inspektor może również wystąpić do sądu grodzkiego o nałożenie grzywny aż do 30 000 zł.

Czy pracownik może podpisywać ewidencję czasu pracy?

Konkretną odpowiedzią na pytanie: ewidencja czasu pracy czy musi być podpisana przez pracownika, jest jedna. Rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2018 r. dotyczące dokumentacji pracowniczej, które weszło w życie 1 stycznia 2019 r., nakłada na pracodawcę obowiązek prowadzenia i podpisywania ewidencji czasu pracy pracownika, która obejmuje rzeczywisty czas pracy. Wynika z tego, że odpowiedź na pytanie: czy ewidencja czasu pracy musi być podpisana przez pracownika, brzmi: nie.

Podpis taki może być złożony przez pracodawcę lub innego pracownika działającego w jego imieniu, ale nie przez samego pracownika, którego ewidencja jest prowadzona. W myśl art. 149 § 1 Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek udostępnić tę ewidencję na żądanie pracownika. Jeśli pracownik wnioskuje o kopię całej lub części dokumentacji pracowniczej, pracodawca ma obowiązek wydać taką kopię w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Pracownik ma więc prawo do otrzymania kopii ewidencji czasu pracy jako integralnej części dokumentacji pracowniczej.

W razie pytań bądź wątpliwości co do tego, czy lista obecności jest obowiązkowa bądź też różnicy pomiędzy takimi dokumentami, jak lista obecności a ewidencja czasu pracy, warto skontaktować się z firmą, zajmującą się tym zakresem przepisów.


Zobacz inne