System ewidencji czasu pracy

Pomiar czasu pracy, czyli ewidencja

Środa, 10 września 2014

Ewidencja czasu pracy

kalendarz ścienny

Stworzenie zapisu ewidencji czasu pracy jest wymogiem obciążającym prawnie pracodawcę. Prowadzona w dobry sposób, jest podstawą do rozliczenia pracownika. Dlatego też jest obowiązkowa.

Jej tradycyjna wersja powinna być prowadzona w formie imiennej karty. W przepisach nie ma wzoru takiej karty. Forma dokumentu jest dowolna. Musi natomiast zawierać informacje dotyczące: pracy w poszczególnych dobach, w tym pracy w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, dyżurów, urlopów, zwolnień od pracy oraz innych usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy, w stosunku do pracowników młodocianych – także czasu ich pracy przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego. Taką kartę ewidencji możemy dowolnie zmieniać w zależności od zapotrzebowania. Dokument ten nie zawsze zawiera to co harmonogram pracy.

Firma BioSys oferuje innowacyjne rozwiązanie – System Rejestracji Czasu Pracy. RCP ułatwia zarządzanie czasem, precyzyjne jego rozliczanie oraz wpływa na redukcję kosztów. Skutecznie realizowana rejestracja czasu pracy wspiera efektywność działania przedsiębiorstwa. Dzięki niemu mamy doskonałe sprawozdanie z wywiązywania się z obowiązków przez naszych pracowników.

System ten działa w praktycznie każdym rodzaju pracy. Uwzględnia: różne godziny pracy, zmiany, zrównoważony czas pracy. System RCP charakteryzuje się możliwością wprowadzania różnych godzin pracy w różnych dniach lub wskazanie takiego przedziału czasowego, w którym trzeba coś wykonać. Posiada informacje o skróconych tygodniach pracy i działa również zadaniowo. Rozlicza wykonywanie przez pracownika jego obowiązków oraz nienormowany czas pracy.

Rejestracja Czasu Pracy

System Rejestracji Czasu Pracy dopasować możemy indywidualnie do każdego pracownika, czy okresu rozliczeniowego. Ma bardzo funkcjonalną nawigację i proste w obsłudze, czytelne menu. Możemy przeglądać profile pracowników i otrzymywać raporty z ich pracy. Jest to świetny pomysł na zastąpienie tradycyjnej karty pracy.


Zobacz inne