Konsekwencje nieprowadzenia ewidencji czasu pracy cz. I

Dlaczego warto prowadzić ewidencję czasu pracy?

Środa, 16 grudnia 2015

Konsekwencje nieprowadzenia ewidencji czasu pracy cz. I

zegar ze zbliżeniem

Kontrola czasu pracy jest obowiązkiem, jaki musi spełnić pracodawca. Dotyczy to każdego rodzaju firmy, nawet działalności jednoosobowej. Zalecenie to ma za zadanie usprawnić pracę oraz zapobiegać wszelkiego rodzaju oszustwom czy wykorzystywaniu pracowników przez pracodawcę. Jeśli rejestracja czasu pracy nie jest przestrzegana, właściciel firmy może ponieść prawne konsekwencje.


Dokładne wytyczne, określające sposób przeprowadzania rejestracji czasu pracy, zostały ujęte w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r., w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w przypadkach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (DzU nr 62, poz. 286 ze zm.). Do powyższego paragrafu może odnieść się osoba, która chce zgłosić brak kontroli czasu przez pracodawcę i twierdzi, że wskutek tego doznała krzywdy. Jeśli przedstawi odpowiednie dowody, ma duże szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy. Szczególnie gdy zatrudniony wykaże, że pracodawca nie zapłacił mu za nadliczbowe godziny.


Stanowisko w tej sprawie określił Sąd Najwyższy w 2000 roku, kiedy uznał, że brak dokumentacji dotyczącej czasu pracy pracownika, obciąża jego przełożonego. W obowiązku pracodawcy należy prowadzenie stosownego poświadczenia godzin spędzonych przez zatrudnionych w zakładzie. Nieco innego zdania był Sąd Najwyższy w 2010 roku, kiedy stwierdził, że brak dokumentów nie jest ostatecznym dowodem świadczącym na korzyść pracownika. Aby dokładnie potwierdzić swoją tezę, zainteresowany musi dostarczyć odpowiednie zeznania świadków lub dowody w postaci stosownych pism. Niemniej, jeśli przedstawi starannie skompletowane uzasadnienia, sąd przychyli się do jego prośby.


Zobacz inne