Biosys Facebook Pixel

Zagadnienia dotyczące Polityki Prywatności

Przetwarzanie danych osobowych zgodne z RODO

Szanowni Państwo,

z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”). Przekazujemy Państwu informacje, w jaki sposóbprzetwarzamy Państwa dane osobowe.

Kto jest administratorem danych osobowych

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest BioSys spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, osiedle Na Stawach 6/24, 34-200 Sucha Beskidzka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Kraków. Jesteśmy polskim producentem i dostawcą systemów Rejestracji Czasu Pracy oraz Kontroli Dostępu wspierających pracę przedsiębiorstw.

Dane kontaktowe

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych 

Inspektor Ochrony Danych

p. Karol Banucha

elektronicznie: iod@biosys.pl 

poczta tradycyjna:  BioSys Sp. z o.o. ul. Friedleina 4-6/131, 30-009 Kraków.

Ochrona danych

Ochrona interesu Klientów

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Cel i zakres zbierania danych oraz podstawa prawna tych działań

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie w celu zawarcia/wykonania umowy, zapewnienia funkcjonalności i wsparcia oferowanych produktów i rozwiązań, obsłużenia prośby o kontakt, reklamacji, zapisania na szkolenia i prezentacje, złożenia CV, umożliwienia dokonania płatności oraz celach marketingowych., a także z publicznych rejestrów (np. KRS, CEiDG).

Cele przetwarzania danych

Cel przetwarzania: Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowaniem się z klientem w związku z jej realizacją.

 • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Cel przetwarzania: Umożliwienie wykonania umowy naszym partnerom, którzy przekazują nam dane swoich klientów celem udostępnienia im licencji.

 • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • Prawnie uzasadniony cel: Gdzie prawnie uzasadnionym celem jest umożliwienie klientom naszych partnerów korzystania z naszych usług na podstawie udzielonej licencji.

Cel przetwarzania: Rozpatrywania skarg i reklamacji.

 • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Cel przetwarzania: Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową.

 • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • Prawnie uzasadniony cel: Windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych.

Cel przetwarzania: Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych.

 • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Cel przetwarzania: Prowadzenia statystyk.

 • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • Prawnie uzasadniony cel: Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności.

Cel przetwarzania: Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej.

 • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • Prawnie uzasadniony cel: Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.

Cel przetwarzania: Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

 • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te z uwagi na inne obowiązujące przepisy prowadzone są przez BioSys jedynie na podstawie posiadanych zgód.
 • Prawnie uzasadniony cel: Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.

Cel przetwarzania: Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez BioSys obowiązków wynikających z przepisów prawa)

 • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • Prawnie uzasadniony cel: Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niektóre z Twoich danych mogą być niezbędne do zawarcia umowy, zapewnienie funkcjonalności i wsparcia oferowanych produktów i rozwiązań, obsłużenie prośby o kontakt, reklamacji, zapisanie na szkolenia i prezentacje, złożenie CV, dokonania płatności oraz kontakt w celach marketingowych.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy zarówno dane, które sam nam podałeś, jak i dane, które opracowaliśmy samodzielnie (np. przy użyciu cookies lub wykorzystywanych przez nas innych narzędzi) albo zostały nam udostępnione lub powierzone .

 Przetwarzamy także dane podane nam przez urządzenie, którym posługujesz się w trakcie korzystania z naszych usług (pliki cookies). Dbamy o to, by przetwarzać tylko te dane, które są niezbędne do celu w jakim je zbieramy (minimalizacja danych).

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane najkrócej, jak to możliwe. Dla poszczególnych przypadków czas przetwarzania danych jest następujący: 

1. W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie umowy, przetwarzanie będzie trwało tak długo, dopóki trwa umowa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

2. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie dla określonego celu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu odwołania przez Ciebie zgody. 

3. Dane, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu przetwarzać będziemy dopóki trwa ten interes. W szczególnych przypadkach, którymi są przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, Twoje dane możemy przetwarzać do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu. 

4. Dane przetwarzane w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa będziemy przetwarzać tak długo, jak wynika to z tych przepisów.

Zautomatyzowane przetwarzanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.

W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Udostępnienie danych

Nie sprzedajemy danych osobowych. 

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS)
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom systemów zewnętrznych wspierającym naszą działalność

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

BioSys co do zasady nie przekazuje Twoich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego jednak ze względu na mierzenie ruchu na stronie w celach analitycznych, stosujemy mechanizm Google Analitycs. Z tego względu BioSys. może ujawnić Google Inc. adres IP Twojego komputera.

Twoje prawa

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy z BioSys. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Czym są pliki Cookies?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, które je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku stron wymagających logowania i do monitorowania aktywności odwiedzających użytkowników. Przechowywane informacje w żaden sposób nie ujawniają tożsamości osoby, która korzysta ze strony internetowej.

Wykorzystanie plików cookies przez witrynę biosys.pl

 • logowanie do Panelu Klienta
 • pozyskiwania anonimowych informacji dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają ze strony internetowej biosys.pl
 • dane z plików analitycznych (statystyki) nie umożliwiają nam personalnej identyfikacji użytkowników korzystających z witryny biosys.pl
 • witryna wykorzystuje m.in. mechanizmy Google Analitics i Hotjar
 • celem wykorzystywania Cookies jest zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa

Zarządzanie plikami "cookies" przez użytkownika

W zależności od wykorzystywanej przeglądarki internetowej użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć funkcjonalność plików cookies. Może to uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności, jak chociażby z dostępu do Panelu Klienta.

Jak wyłączyć funkcjonalność Cookies lub wyczyścić zgromadzone dane?

Ustawienia realizuje się w różny sposób, w zależności od wykorzystywanej przeglądarki. Poniżej lista najpopularniejszych przeglądarek internetowych (proszę kliknąć na nazwie, by uzyskać dodatkowe informacje):